Algemene Voorwaarden

Belangrijkste punten Algemene Voorwaarden

 • Klaarzetten uiterlijk 1 dag van te voren aanvragen (maart tot november); in de winterperiode (november tot maart) uiterlijk donderdag aanvragen voor data in de daaropvolgende 7 dagen.
 • Geen gasflessen of etenswaren in het gestalde, ook niet voor korte periodes.
 • Huishoudaccu: accuklemmen los in de stalling of accu eruit. Startaccu: wij maken de accuklemmen los na het binnenzetten. Wij kunnen de inbouw van een massaschakelaar verplichten.
 • Ongemotoriseerde objecten dienen te beschikken over een goed functionerend neuswiel.
 • Wijzigingen in de hoogte (bijvoorbeeld plaatsen/vervangen airco, satelliet, dakluik) dienen vooraf te worden doorgegeven om schade te voorkomen.
 • Wijzigingen in de lengte (bijvoorbeeld plaatsen fietsenrek of inruilen object) dienen vooraf te worden overeengekomen in verband met beschikbaarheid van plaatsen.
 • Zorg zelf voor een passende verzekering. Schade als gevolg van brand, storm, sneeuw, inbraak, diefstal en andere calamiteiten zijn voor eigen risico.
 • De jaarstalling loopt van 1 september tot en met 31 augustus en heeft een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u geen gebruik meer maken van het volgende stallingsjaar, dan dienen wij uw opzegging voor 1 augustus te ontvangen.
 • Bij opzegging voor afloop van het stallingsjaar wordt de jaarstalling omgezet in korte stalling en vindt restitutie plaats op basis van het verschil tussen de betaalde jaarstalling en de gebruikte korte stalling, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Hierdoor is bij opzegging na 31 januari geen recht meer op restitutie.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravan Care als verhuurder van opslag- en/of stallingsruimte optreedt.
 2. Huurder is een ieder die enig object (zoals, maar niet gelimiteerd tot caravan, camper, vouwwagen, aanhangwagen, auto of trailer met boot) stalt bij Caravan Care. De overeenkomst tussen Caravan Care en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van de overeenkomst door de huurder.
 3. In de overeenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
 4. De overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij gebreke daarvan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen huurperiode.

Artikel 2 - Huurperiode/Openingstijden

 1. De huur-, stallings-, of opslagovereenkomst wordt aangegaan voor een periode tot 1 september en wordt daarna verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.
 2. Huurder dient zich te allen tijde (onder meer bij het (terug)brengen en ophalen van de zaak) te houden aan de wacht- en openingstijden zoals deze worden gehanteerd door Caravan Care. Deze tijden zijn onder meer terug te vinden op de website: http://caravan-care.com/openingstijden.
  Zomerseizoen (1 maart tot 1 november)
  Klaarzetten ma - zo
  Ophalen / brengen ma - zo 08:00 - 22:00
  Kantoor ma - zo Op afspraak
  Winterseizoen (1 november tot 1 maart)
  Klaarzetten vr
  Ophalen / brengen ma - zo 08:00 - 22:00
  Kantoor ma - zo Op afspraak
 3. In de zomermaanden dient huurder minimaal één dag van tevoren aan Caravan Care kenbaar te maken dat het gestalde klaargezet dient te worden.
 4. In het winterseizoen zet Caravan Care alleen op vrijdag gestalde objecten klaar voor vertrek. Uiterlijk de donderdag ervoor dient huurder kenbaar te maken aan Caravan Care dat zij over het gestalde wilt beschikken.
 5. Huurder kan iedere dag tijdens de openingstijden het object naar het buitenterrein van de stalling terugbrengen.
 6. Tijdens nationaal erkende feestdagen kan de stalling gesloten zijn en kunnen mogelijk geen gestalde objecten klaargezet worden. Het buitenterrein is wel toegankelijk.

Artikel 3 - Prijs en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
 2. De huurder is te allen tijde gehouden elke door Caravan Care ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen huurder en Caravan Care is overeengekomen.
 3. Caravan Care behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks te indexeren.
 4. Een aan Caravan Care gedane betaling strekt, ingeval rente en/of incassokosten verschuldigd zijn primair tot voldoening van de verschuldigde rente en/of incassokosten. Het na aftrek van deze rente en incassokosten overblijvende bedrag, wordt vervolgens aan de verschuldigde hoofdsom toegerekend. Ingeval meerdere facturen onbetaald zijn gelaten, wordt de betaling na verrekening met rente en incassokosten toegerekend aan de hoofdsom van de oudste factuur.
 5. Caravan Care heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie.
 6. Indien huurder niet gebruik maakt van de stalling bevrijdt dit huurder niet van haar verplichting tot betaling van de huur. Er zal geen huurrestitutie plaatsvinden als huurder geen gebruik (meer) wenst te maken van de stallingsruimte.
 7. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Caravan Care zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door Caravan Care op de huurder in rekening gebracht worden.
 9. Caravan Care heeft het recht het object onder zich te houden totdat huurder haar verplichtingen jegens Caravan Care heeft voldaan.
 10. Huurder stemt, in voorkomende gevallen, ermee in dat de stallinglocatie wordt gewijzigd, mits de nieuwe locatie zich op aanvaardbare afstand van de bestaande locatie bevindt.
 11. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 12. Indien de lengte van het gestalde object wijzigt door vervanging van het object of het plaatsen/verwijderen van een fietsenrek en/of andere accessoires, dan dient dit vooraf aan de administratie te worden doorgegeven en leidt dit tot een aanpassing van de huur.
 13. Bij opzegging voor afloop van het stallingsjaar wordt de jaarstalling omgezet in korte stalling en vindt restitutie plaats op basis van het verschil tussen de betaalde jaarstalling en de gebruikte korte stalling, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand. Hierdoor is bij opzegging na 31 januari geen recht meer op restitutie.
 14. Toegangspassen dienen binnen 2 maanden na het einde van de stallingsperiode ingeleverd te zijn. Na deze twee maanden vervalt het recht op restitutie van de borg op de toegangspassen.

Artikel 4 - Geboden, Verboden

 1. Voor het ter stalling aanbieden van het object dient huurder deze af te leveren op het buitenterrein. Caravan Care zorgt voor het stallen.
 2. Voor het afhalen van het gestalde dient huurder dit te melden met inachtneming van de wachttijden zoals vermeld bij Artikel 2 sub 3 en 4, met vermelding van uw naam en kenteken, bij voorkeur via de website: http://caravan-care.com/contact/klaarzetten. Anders via email: info@caravan-care.com of via telefoonnummer 010 - 511 2336.
 3. Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Caravan Care het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 4. Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
 5. Het is verboden in de stallingsruimte of op het buitenterrein onderhoudswerkzaamheden aan caravan, camper, auto of boot te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
 6. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 7. Ongemotoriseerde objecten dienen te beschikken over een goed functionerend neuswiel. Caravan Care heeft het recht reparatie of vervanging van het neuswiel van huurder te eisen.
 8. Het is de huurder tijdens de stalling verboden om vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Huurder is eveneens aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke.
 9. De huurder dient de accupolen van de huishoudaccu los te maken of de accu te verwijderen tijdens het stallen. Caravan Care zorgt voor het loskoppelen van de accuklemmen van de startaccu. Caravan Care heeft het recht de inbouw van een massaschakelaar van de huurder te eisen.
 10. Huurder is verplicht Caravan Care medewerkers en diens gemachtigde(n) toegang tot het gestalde object te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 11. Het is verboden om in de stallingsruimte of op het buitenterrein te roken.
 12. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.

Artikel 5 - Opschorting en ontbinding

 1. Caravan Care is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • 
Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Caravan Care ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de huurder slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • Huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Caravan Care bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Caravan Care op de huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Caravan Care de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Caravan Care behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid/Verzekering

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan het gestalde object, in welke vorm dan ook, ten gevolge van onder meer schade aan de gebouwen door storm, brand, sneeuwdruk of enig ander calamiteit, alsmede voor diefstal, inbraak, vermissing, ongedierte of enige andere gebeurtenis. De huurder verklaart zich akkoord dat het stallen van het voertuig geschiedt voor eigen risico.
 3. Het betreden van de stallingsruimte of het buitenterrein geschiedt op eigen risico.
 4. Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 5. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu's van het stallingobject zich bevinden alsmede voor het onderhoud daarvan gedurende de stallingperiode. De huurder verleent Caravan Care hiervoor vrijwaring.
 6. Aanpassingen aan de afmetingen van het gestalde object dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Caravan Care is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een gewijzigde hoogte, breedte of lengte zonder dat deze is gemeld.
 7. Indien het gestalde object beschikt over een neuswiel, dient deze goed te functioneren. De huurder verleent Caravan Care vrijwaring voor schade veroorzaakt door het zakken van het neuswiel (ofwel door het niet goed vastzetten, ofwel door een te hoge kogeldruk).
 8. Caravan Care is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van Caravan Care of personen in dienst van Caravan Care, of door haar aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Caravan Care is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. In elk geval is de schade waarvoor Caravan Care aansprakelijk gesteld kan worden gemaximeerd tot tweemaal het factuurbedrag, dat door Caravan Care aan de huurder in rekening is gebracht voor het leveren van de diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Caravan Care aan de huurder verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Caravan Care in voorkomend geval door verzekering is gedekt.
 10. Caravan Care is overigens steeds bevoegd de schade van de huurder zoveel mogelijk te beperken of omgedaan te maken, waartoe huurder alle medewerking zal verlenen.
 11. De huurder wordt geadviseerd het ter stalling aangeboden object te verzekeren.

Artikel 7 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Caravan Care geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Caravan Care niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Caravan Care worden daaronder begrepen.
 3. Caravan Care heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Caravan Care zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Caravan Care ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Caravan Care gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Huurder is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 - Gegevensverwerking

 1. Caravan Care gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de stallingsovereenkomst en de daarbij behorende service.
 2. Na beëindiging van de stallingsovereenkomst wordt de wettelijke bewaartermijn voor de gegevens gehanteerd. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd, zodat wij deze enkel nog kunnen gebruiken voor analytische doeleinden.

Artikel 9 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Caravan Care en huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter in de woonplaats van Caravan Care.

Vorige versie: 15 juni 2018
Laatste wijziging: 1 april 2020